8 tháng 7, 2022

New product release!

We continue to prepare the launch of new pharmaceuticals. The vials of the ampoule are ready and are on bottling. Recently we received the first photos of the packages - they were taken on the very Alpine mountain from the depths of which Swiss Glacial Water is extracted, used in our new line.

New product release!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng