15 tháng 9, 2022

Crash-training by Narek Sirakanyan "SERIOUSLY?".

n October 17-23, Narek Sirakanyan's crash training will be held in Moscow.

With an unprecedented rigorous selection of participants during the training. Is free. With the award of the best.
This fall, Narek will teach you big sales. The finalists of the training will open a new milestone in life, where personal effectiveness, the ability to convince and achieve goals will reach an extremely high level.
Everyone can take part, but only the most serious and motivated will reach the finish line.
Take your chance!

Crash-training by Narek Sirakanyan

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng